Otázka 1/20

Otázka 1 z 20
 

Těžký průmysl

Ostravsku se přezdívá ocelové srdce republiky. Vysoká koncentrace těžkého průmyslu má veliký ekonomický potenciál, stav ovzduší v Moravskoslezském kraji je ale jedním z nejhorších v Evropě. Kraj tak do budoucna stojí před dilematem.
Těžký průmysl má i do budoucna zůstat prioritním průmyslovým odvětvím Moravskoslezského kraje.
Volební kalkulačka

Otázka 2/20

Otázka 2 z 20
 

Dostatečná úroveň cyklistické infrastruktury

V ekologicky zatíženém regionu může být velkým tématem vedle průmyslového znečištění i vliv dopravy. Nejčistší alternativou automobilismu je např. cyklodoprava.
Stávající podpora alternativních způsobů dopravy (např. cyklodopravy) ve městech je Moravskoslezském kraji dostatečná.
Volební kalkulačka

Otázka 3/20

Otázka 3 z 20
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady. Stále častěji se proto mluví o podpoře hromadné dopravy.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 4/20

Otázka 4 z 20
 

Kontroly lokálních topenišť

Vedle dopravy a průmyslu jsou významným zdrojem znečištění i domácnosti. V mnoha domácích kotlích jsou spalovány materiály, jejichž hořením unikají do ovzduší jedovaté látky.
Kontroly lokálních topenišť v domácnostech by měl kraj podporovat.
Volební kalkulačka

Otázka 5/20

Otázka 5 z 20
 

Kotlíkové dotace

S předchozí otázkou souvisí i to, zda by měla být z veřejných rozpočtů financovány výměna starých a neekologických domácích kotlů za nové.
Kraj by měl dotovat výměnu kotlů v domácnostech.
Volební kalkulačka

Otázka 6/20

Otázka 6 z 20
 

Dotace na snižování emisí

Provozovatelé průmyslových podniků nejsou vždy dostatečně motivováni, aby modernizovali své technologie a snížili svůj vliv na kvalitu ovzduší. Kromě represivních kroků lze motivovat průmyslníky i finančními příspěvky.
Snižování emisí u velkých průmyslových zdrojů má být podporováno z veřejných financí.
Volební kalkulačka

Otázka 7/20

Otázka 7 z 20
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 8/20

Otázka 8 z 20
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 9/20

Otázka 9 z 20
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 10/20

Otázka 10 z 20
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 11/20

Otázka 11 z 20
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 12/20

Otázka 12 z 20
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Moravskoslezský kraj zřizuje síť páteřních krajských nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 13/20

Otázka 13 z 20
 

Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Moravskoslezský kraj by se měl připojit k projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 14/20

Otázka 14 z 20
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 15/20

Otázka 15 z 20
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 16/20

Otázka 16 z 20
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 17/20

Otázka 17 z 20
 

Romští asistenti

Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů ve školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 18/20

Otázka 18 z 20
 

Privatizace nemocnic

Krajské zdravotnictví je dlouhodobým problémem většiny krajů. Potýká se se ztrátovostí a místy s kolísavou kvalitou služeb. Jednou z možných variant budoucího vývoje je privatizace krajských zdravotnických zařízení.
Nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem by měly být zprivatizovány.
Volební kalkulačka

Otázka 19/20

Otázka 19 z 20
 

Letiště Leoše Janáčka

Moravskoslezský kraj je hlavním akcionářem společnosti Letiště Ostrava a.s. a vlastníkem letiště. Budoucnost letiště tak závisí na mínění krajské samosprávy.
Moravskoslezský kraj by měl do budoucna dále investovat do navýšení kapacity ostravského Letiště Leoše Janáčka.
Volební kalkulačka

Otázka 20/20

Otázka 20 z 20
 

Zamezení těžby uhlí v Beskydech

Beskydy nejsou významné jen jedinečnou krajinou, ale i ložisky uhlí nalézajícími se pod jejím povrchem. Opakovaně se objevují snahy o obnovení těžby v tomto regionu. Kraj i okolní obce byly dosud proti.
Moravskoslezský kraj by měl i nadále všemi prostředky bojovat proti snahám těžit uhlí v Beskydech.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.