Otázka 1/20

Otázka 1 z 20
 

Středočeská univerzita

Vedení středočeského kraje už v minulosti neúspěšně usilovalo o zřízení středočeské univerzity. Středočeský kraj je jediným krajem, který dosud nemá vlastní univerzitu, na druhé straně přirozeným centrem kraje je Praha, která disponuje řadou vysokých škol.
Kraj by měl usilovat o zřízení středočeské univerzity.
Volební kalkulačka

Otázka 2/20

Otázka 2 z 20
 

Školácké jízdné zdarma

V roce 2009 zavedlo vedení Středočeského kraje jízdné pro školáky zdarma. Týká se žáků středočeských škol, kteří mají v kraji rovněž trvalý pobyt. Z rozpočtu kraje je na tento program vyhrazeno ke 100 milionům korun.
Středočeský kraj by měl zajistit dopravu žáků do škol zdarma.
Volební kalkulačka

Otázka 3/20

Otázka 3 z 20
 

Pastelkovné

Kraj v současnosti kompenzuje úspory na straně státního rozpočtu v oblasti finanční podpory žáků prvních tříd.
Středočeští prvňáci by i v příštích letech měli dostávat od kraje školní výbavu.
Volební kalkulačka

Otázka 4/20

Otázka 4 z 20
 

Proplácení regulačních poplatků

Středočeský kraj jako jediný neustoupil od praxe proplácení regulačních poplatků ve svých zdravotnických zařízeních.
Středočeský kraj by měl i nadále proplácet regulační poplatky v krajských zdravotnických zařízeních.
Volební kalkulačka

Otázka 5/20

Otázka 5 z 20
 

Letiště Vodochody

O transformaci letiště Vodochody ve veřejné mezinárodní letiště konkurující pražské Ruzyni se vede dlouhodobý spor. Proti jsou vesměs samosprávy okolních obcí. Současné vedení kraje rozšíření letiště podpořilo.
Letiště Vodochody by se mělo stát veřejným mezinárodním letištěm.
Volební kalkulačka

Otázka 6/20

Otázka 6 z 20
 

Nová koncepce zdravotnictví

Současné vedení Středočeského kraje relativně štědře dotuje krajské zdravotnictví. Podle kritiků je ale současná koncepce příliš drahá a neefektivní.
Středočeský kraj by měl zpracovat novou koncepci krajských zdravotnických zařízení a výrazně omezit výdaje v této oblasti.
Volební kalkulačka

Otázka 7/20

Otázka 7 z 20
 

Odvolání ředitele krajského úřadu Štětiny

Současný ředitel KÚ Zdeněk Štětina byl jmenován na návrh hejtmana D. Ratha.
Ředitel krajského úřadu p. Štětina by měl být odvolán.
Volební kalkulačka

Otázka 8/20

Otázka 8 z 20
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 9/20

Otázka 9 z 20
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 10/20

Otázka 10 z 20
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 11/20

Otázka 11 z 20
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 12/20

Otázka 12 z 20
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 13/20

Otázka 13 z 20
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Středočeský kraj zřizuje formou příspěvkových organizací a akciových společností síť krajských nemocnic.. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 14/20

Otázka 14 z 20
 

Rodinné pasy

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Středočeský kraj by se měl zapojit do projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 15/20

Otázka 15 z 20
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 16/20

Otázka 16 z 20
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 17/20

Otázka 17 z 20
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 18/20

Otázka 18 z 20
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Proti tomu je argument, že investicemi do sociálně vyloučených lokalit se zmenšují problémy v budoucnu.
Kraj by měl zvýšit počet romských asistentů na školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 19/20

Otázka 19 z 20
 

Romští asistenti

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 20/20

Otázka 20 z 20
 

Zastavení plánů na elektrárnu Mošnov

RWE se v dlouhodobém výhledu chystá vybudovat u obce Mochov paroplynovou elektrárnu. Projekt vzbudil značnou nevoli u obyvatel okolních obcí.
Kraj by měl zamezit výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.