Otázka 1/19

Otázka 1 z 19
 

Prolomení limitů

O limitech těžby hnědého uhlí rozhoduje zákonem stát, nicméně stanovisko krajské samosprávy je klíčovým faktorem ovlivňujícím jeho rozhodnutí.
Limity těžby by měly být prolomeny.
Volební kalkulačka

Otázka 2/19

Otázka 2 z 19
 

Referendum o limitech

Možností rovněž je, že kraj nechá v této otázce rozhodnout občany v krajském referendu a svá stanovisky následně výsledku referenda přizpůsobí.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje by mělo vypsat referendum o budoucnosti limitů těžby.
Volební kalkulačka

Otázka 3/19

Otázka 3 z 19
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 4/19

Otázka 4 z 19
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 5/19

Otázka 5 z 19
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 6/19

Otázka 6 z 19
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 7/19

Otázka 7 z 19
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Ústecký kraj je zřizovatelem Krajské zdravotní a.s., která zaštiťuje síť páteřních nemocnic v kraji. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 8/19

Otázka 8 z 19
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Ústecký kraj by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 9/19

Otázka 9 z 19
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 10/19

Otázka 10 z 19
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady. Stále častěji se proto mluví o podpoře hromadné dopravy.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Volební kalkulačka

Otázka 11/19

Otázka 11 z 19
 

Romští asistenti

Soužití majority s romskou menšinou se stává třaskavým tématem. Část veřejnosti zaujímá stále nekompromisnější postoj. Na druhé straně se ale mnoho mluví o navýšení investic do vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách apod.
Kraj by měl zvyšovat počet romských asistentů ve školách na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 12/19

Otázka 12 z 19
 

Dotace pro NGO - romská integrace

Kraj by měl dotovat neziskové organizace působící v oblasti integrace romské menšiny.
Volební kalkulačka

Otázka 13/19

Otázka 13 z 19
 

Spoje do Saska

Ústecký kraj celou svou severní hranicí sousedí se spolkovou zemí Sasko, zároveň se oba celky podílejí na rozvoji euroregionů Krušnohoří a Labe. Nabízí se zde pochopitelně možnost dalšího prohlubování přeshraniční spolupráce, a to i nad rámec dotačních programů CR a EU.
Ústecký kraj by měl z vlastní iniciativy prohlubovat spolupráci se spolkovou zemí Sasko v oblasti rozvoje přeshraničních dopravních spojů a propojování dopravní infrastruktury.
Volební kalkulačka

Otázka 14/19

Otázka 14 z 19
 

Spolupráce se Saskem (školství)

Ústecký kraj celou svou severní hranicí sousedí se spolkovou zemí Sasko, zároveň se oba celky podílejí na rozvoji euroregionů Krušnohoří a Labe. Nabízí se zde pochopitelně možnost dalšího prohlubování přeshraniční spolupráce, a to i nad rámec dotačních programů CR a EU.
Ústecký kraj by měl z vlastní iniciativy prohlubovat spolupráci se spolkovou zemí Sasko v oblasti školství, a to například zakládáním bilingvních česko-německých středních škol a podporou výuky němčiny.
Volební kalkulačka

Otázka 15/19

Otázka 15 z 19
 

CHKO Východní Krušné hory

Východní Krušné hory jsou z ekologického hlediska jedinečným regionem, jehož část je již dnes chráněna formou přírodního parku. Existuje přitom možnost zesílit ochranu této oblasti, pokud by zde vláda vyhlásila CHKO. Mínění krajské samosprávy je ovšem jedním ze zásadních faktorů při takovém rozhodování.
Ústecký kraj by měl usilovat o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Východní Krušné hory.
Volební kalkulačka

Otázka 16/19

Otázka 16 z 19
 

Splavnění Labe

Úsek Labe v Ústeckém kraji je předmětem dlouhodobého sporu o budování jezů a zlepšování splavnosti. Podle jedné strany jezy ohrožují kvalitu životního prostřední, podle druhé je jejich výstavba nutná pro ekonomický rozvoj kraje.
Kraj by se měl zasadit o splavnění všech úseků Labe na svém území.
Volební kalkulačka

Otázka 17/19

Otázka 17 z 19
 

Univerzita J. E. Purkyně

Kraj by měl (finančně) podporovat Univerzitu J.E.Purkyně.
Volební kalkulačka

Otázka 18/19

Otázka 18 z 19
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě").
Volební kalkulačka

Otázka 19/19

Otázka 19 z 19
 

Nespolupráce s ČSSD

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s ČSSD v Radě kraje ("krajské vládě").
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.