Otázka 1/18

Otázka 1 z 18
 

Integrovaný dopravní systém

Kraj Vysočina dlouhodobě zvažoval vytvoření systému integrované dopravy, jak je běžné v ostatních krajích. Plán byl jako nepřiměřeně nákladný opuštěn, přesto by podle některých odborníků integrovaný dopravní systém kraji prospěl.
Kraj Vysočina by se měl zabývat plánováním a realizací integrovaného dopravního systému.
Volební kalkulačka

Otázka 2/18

Otázka 2 z 18
 

Stipendia na učňovských oborech

Kraj Vysočina se rozhodl motivovat žáky vybraných učňovských oborů formou stipendií. Do budoucna zvažuje rozšíření programu na širší škálu oborů.
Kraj by měl po volbách pokračovat v udílení stipendií žákům učňovských oborů a dále tento projekt rozšiřovat.
Volební kalkulačka

Otázka 3/18

Otázka 3 z 18
 

Stipendia pro žáky zemědělských oborů

Kraj by měl primárně dotovat studenty zemědělských oborů.
Volební kalkulačka

Otázka 4/18

Otázka 4 z 18
 

Dotace pro zemědělství

Zemědělství má pro Vysočinu velký krajinotvorný, kulturní i ekonomický význam. Kraj vynakládá část prostředků na podporu lokálních zemědělských produktů.
Kraj by neměl zasahovat dotačními programy do rozvoje zemědělství na Vysočině.
Volební kalkulačka

Otázka 5/18

Otázka 5 z 18
 

Odmítnutí úložiště jaderného odpadu

Na Vysočině jsou vytipovány tři potenciální lokality pro vybudování úložiště jaderného programu. Realizace tohoto projektu sice leží v daleké budoucnosti (téměř za 40 let), nicméně postoj krajské samosprávy je důležitý v diskusích, které se vedou již dnes.
Na Vysočině by úložiště jaderného odpadu nemělo vzniknout za žádnou cenu.
Volební kalkulačka

Otázka 6/18

Otázka 6 z 18
 

Vysoká škola Polytechnická Jihlava

Kraj by měl (finančně) podporovat Vysokou školu polytechnickou Jihlava
Volební kalkulačka

Otázka 7/18

Otázka 7 z 18
 

Osmiletá gymnázia (snížení)

Osmiletá gymnázia umožňují nadaným dětem lépe využít jejich potenciál, na druhé straně ale odčerpávají tyto děti ostatním školám, které se tak propadají pod průměr.
Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit.
Volební kalkulačka

Otázka 8/18

Otázka 8 z 18
 

Slučování středních škol

Z ekonomických důvodů jsou v posledních letech často spojovány střední školy. I přes potenciál úspor je tento proces ovšem často kritizován jako nekoncepční.
Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků.
Volební kalkulačka

Otázka 9/18

Otázka 9 z 18
 

Srovnávací testy v 9. třídě

V posledních letech probíhají reformy, které by měly zaručit srovnatelnost jednotlivých škol v rámci systému (např. státní maturity či srovnávání žáků 5. a 9. tříd). V této souvislosti se nabízí alternativa k současným přijímacím zkouškám na střední školy.
Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nahrazeny plošnými srovnávacími testy žáků 9. tříd.
Volební kalkulačka

Otázka 10/18

Otázka 10 z 18
 

O počtech žáků SŠ rozhoduje ředitel

Kraj by měl ředitelům středních škol ponechat pravomoc rozhodnout, kolik žáků přijmou do vyučovaného oboru.
Volební kalkulačka

Otázka 11/18

Otázka 11 z 18
 

Kritéria financování SŠ

Kraje disponují částí prostředků pro financování středních škol, tyto prostředky rozdělují dle vlastních pravidel. Počet žáků ve škole je nejlépe uchopitelným kritériem pro rozdělování peněz. Vedle něj ale existují i další faktory, např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy apod.
Střední školy by měly být financovány podle jiných kritérií, než je počet žáků.
Volební kalkulačka

Otázka 12/18

Otázka 12 z 18
 

Autobusy namísto vlaků

Je běžnou praxí, že kraj doplácí dopravcům za provoz ztrátových dopravních spojů. V přepočtu na kilometry ovšem vychází řádově dráž provoz regionálních železnic ve srovnání s autobusy.
Kraj by měl zredukovat síť regionálních železnic a zrušené spoje nahradit autobusy.
Volební kalkulačka

Otázka 13/18

Otázka 13 z 18
 

Výběr lékaře v krajských nemocnicích

Kraj Vysočina zřizuje formou příspěvkových organizací pět krajských nemocnic. Na vůli krajských politiků tak do značné míry závisí, zda krajské nemocnice využijí nově uzákoněnou možnost zpoplatnit výběr lékaře samotným pacientem.
Pacienti v krajských nemocnicích by měli mít možnost připlatit si za výběr lékaře.
Volební kalkulačka

Otázka 14/18

Otázka 14 z 18
 

Privatizace nemocnic

Privatizace alespoň části krajských nemocnic by zvýšila efektivitu krajského zdravotnictví.
Volební kalkulačka

Otázka 15/18

Otázka 15 z 18
 

Rodinné pasy (zrušení)

Sedm krajů v ČR se účastní projektu Rodinné pasy. Projekt je financován částečně z fondů EU, částečně samotnými kraji. Deklarovaným cílem je podpora rodin s dětmi formou poskytování slev.
Kraj Vysočina by měl ukončit financování projektu Rodinné pasy.
Volební kalkulačka

Otázka 16/18

Otázka 16 z 18
 

Nespolupráce s KSČM

Vadila by mi spolupráce "mojí" strany s KSČM v Radě kraje ("krajské vládě")
Volební kalkulačka

Otázka 17/18

Otázka 17 z 18
 

Stromořadí

V posledních letech výrazně ubývá stromořadí podél silnic. Správci komunikací je kácí z důvodu zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury.
Stromořadí podél silnic by měla být zachována.
Volební kalkulačka

Otázka 18/18

Otázka 18 z 18
 

Hromadná doprava vs. automobilová

Osobní automobilová doprava je dnes naprosto běžná, v ČR připadá jeden osobní automobil zhruba na 2,5 člověka. Přesto jsou ale s tímto fenoménem spojeny různé negativní dopady.
Investice do hromadné dopravy by měly mít přednost před rozvojem infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu.
Zpět

VolebníKalkulačka.czDůležité otázky

Výsledek se ještě zpřesní, pokud vyberete otázky, které jsou pro Vás nejdůležitější. Tento krok není povinný a lze přeskočit.